Home / Klantenservice / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Biogoodz B.V.
Versie juni 2022

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
  (waaronder doch niet beperkt tot offertes, verkopen, leveringen alsmede overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van
  welke aard dan ook) tussen Biogoodz B.V., gevestigd te Nuenen, aan de Collse Heide 64, KvK nummer 85845574, (hierna: Biogoodz) en
  enige wederpartij. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de
  Voorwaarden onverkort van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen Biogoodz en de wederpartij in overleg treden teneinde een
  nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
  strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen zal worden.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen van Biogoodz zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een aan de
  wederpartij door Biogoodz uitgebrachte offerte vervalt van rechtswege na verloop van 1 maand na de dag dat de offerte is verzonden,
  tenzij op de offerte anders is vermeld.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en prijzen van de door Biogoodz in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden
  producten zijn met zorg opgesteld maar binden Biogoodz niet. De afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties zijn slechts
  aanduidingen van de betreffende producten en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Biogoodz te bieden
  heeft.
 3. In geval dat een offerte van de zijde van Biogoodz inspecties inhoudt of proeven op het materiaal of zaken, dan zullen deze worden
  uitgevoerd bij de fabrikant van de zaken en de uitkomsten van deze inspecties of proeven zullen voor beide partijen bindend zijn, tenzij
  anders overeengekomen.

Artikel 3. Geen producent maar (weder)verkoper

 1. Biogoodz is niet de producent of fabrikant maar de (weder)verkoper en leverancier van de door haar verkochte producten of zaken of
  geleverde diensten.
 2. De producent of fabrikant van de door Biogoodz (weder) verkochte producten of zaken of geleverde diensten staat vermeld op de
  verpakking van die producten en/of zal op eerste verzoek door Biogoodz aan de afnemer van die producten bekend gemaakt worden.
 3. Biogoodz aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van productenaansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 6:185
  e.v. BW.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Biogoodz deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is
  begonnen. Eventueel – later – gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van
  werknemers van Biogoodz of namens Biogoodz gedaan door Biogoodz’s verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere
  tussenpersonen, binden Biogoodz slechts indien deze door de bevoegde persoon of personen van Biogoodz schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur
  tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie
  van Biogoodz is beslissend ter zake het in dit artikellid gestelde, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
 3. Kosten van aanvullingen op en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst gemaakt door de wederpartij zijn voor rekening van de
  wederpartij.
 4. Invoerfouten en andere fouten gemaakt door de wederpartij bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en
  risico van de wederpartij.
 5. Biogoodz behoudt zich het recht voor prijzen, ook van lopende opdrachten en offertes, aan te passen indien zich wijzigingen voordoen
  in valuta van landen waarin de in opdracht gegeven zaken worden geproduceerd of waaruit grondstoffen voor fabricage worden
  betrokken en de producent of fabrikant deze wijzigingen in de vorm van een hogere verkoopprijs aan Biogoodz doorberekent. In geval
  van prijswijziging door Biogoodz heeft de wederpartij het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dit schriftelijk
  geschiedt binnen vijf dagen, nadat de wederpartij van de prijswijziging heeft kennisgenomen, dan wel kennis had kunnen nemen.
 6. Alle door Biogoodz genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 7. Elke overeenkomst wordt van de zijde van Biogoodz aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend
  ter beoordeling van Biogoodz – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst en/of zekerheid
  stelt voor de betaling indien Biogoodz zulks noodzakelijk of wenselijk acht.

Artikel 5. Levering, controle en retourzending

 1. Een door Biogoodz opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Biogoodz geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Biogoodz verstrekte gegevens. Deze
  levertijd zal door Biogoodz zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn
  als fatale termijnen, tenzij Biogoodz uitdrukkelijk met de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan een eventuele
  overschrijding van een levertijd door Biogoodz kan de wederpartij derhalve geen rechten ontlenen.
 2. Iedere levering geschiedt op een door Biogoodz aangewezen plaats, zijnde Ex Works (EXW) of af magazijn Biogoodz, tenzij schriftelijk
  anders overeengekomen. Biogoodz is gerechtigd om de producten te leveren in gedeelten die afzonderlijk kunnen worden
  gefactureerd.
 3. Alle extra kosten, die door Biogoodz gemaakt moeten worden ten gevolge van uitstel van levering op instructie van de wederpartij
  en/of door gebrek aan diens instructie en/of diens onvolledige instructie of wijziging in de order, komen voor rekening en risico van de
  wederpartij en zullen apart door Biogoodz aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. Tenzij Biogoodz schriftelijk anders aan de wederpartij heeft bevestigd, worden orders uitgevoerd volgens de volgende voorwaarden:
  a) normale zendingen met een nettowaarde van minder dan € 500,– worden voor rekening en risico van de wederpartij door
  Biogoodz verzonden;
  b) normale zendingen met een nettowaarde van € 500,– of meer worden voor rekening (maar niet voor risico) van Biogoodz bij de
  vestigings- of woonplaats van de wederpartij s afgeleverd;
  c) express zendingen worden altijd door Biogoodz voor rekening en risico van de wederpartij verzonden.
  Eventuele vrachtkosten worden door Biogoodz voorgeschoten en aan de wederpartij in rekening gebracht.
 5. Wanneer producten door Biogoodz voor de wederpartij op voorraad worden gehouden, heeft de wederpartij een afnameverplichting.
  Indien de producten na het verstrijken van de door Biogoodz genoemde levertijd niet door de wederpartij zijn afgenomen, worden zij
  ter beschikking van de wederpartij door Biogoodz opgeslagen. De opslagkosten komen voor rekening en risico van de wederpartij. Na
  een periode van vier weken is Biogoodz gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze producten. Het verschil tussen de eventuele
  mindere opbrengst en de aan de wederpartij berekende prijs, alsmede de kosten van de opslag en verkoop, komen voor rekening van
  de wederpartij, onverminderd alle overige rechten van Biogoodz.
 6. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te
  controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Biogoodz dat de producten ter beschikking van de wederpartij
  staan. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn, dient de
  wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken aan Biogoodz, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht
  wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en klachten dienaangaande niet meer in behandeling zullen worden genomen.
 7. Alle producten of zaken die defecten of fabricagefouten vertonen en worden teruggezonden, zullen door Biogoodz als zodanig worden
  geaccepteerd mits binnen een termijn van uiterlijk 8 dagen schriftelijk bij Biogoodz aangemeld na aflevering. Zij zullen kosteloos
  worden vervangen, vooropgesteld dat de zaken aan Biogoodz worden teruggezonden in dezelfde staat als zij door wederpartij werden
  ontvangen. Er wordt door Biogoodz geen aansprakelijkheid aanvaard voor arbeidsloon, extra kosten of andere kosten betrekking
  hebbend op het eventueel demonteren /monteren en het terugzenden van deze zaken, tenzij de afzender in het bezit is van
  Biogoodz’s op schrift gestelde toestemming om die kosten te maken.

Artikel 6. Reclames

 1. Eventuele reclames met betrekking tot de door Biogoodz gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden
  ingediend. De wederpartij die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De wederpartij is niet tot verrekening of compensatie bevoegd.

Artikel 7. Beëindiging overeenkomst

 1. Biogoodz kan, naast haar overige uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met de wederpartij in zijn
  geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en
  schadeplichtigheid jegens de wederpartij, met directe ingang ontbinden:
  (a) indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Biogoodz niet
  nakomt,
  (b) indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
  (c) indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan haar crediteuren aanbiedt,
  (d) indien de onderneming van de wederpartij ophoudt te bestaan, haar activiteiten staakt of tot liquidatie van de onderneming van
  de wederpartij wordt overgegaan,
  (e) indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de wederpartij en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven,
  (f) indien de wederpartij niet in staat is te voldoen aan haar opeisbare schulden of haar opeisbare schulden onbetaald laat,
  (g) indien ten aanzien van de wederpartij een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingverklaring van de Wet
  Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP),
  (h) bij overlijden.
  Indien het hiervoor bepaalde van toepassing is, is Biogoodz gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, als
  hierna omschreven, terug te nemen, alsmede is Biogoodz gerechtigd het aan haar verschuldigde ineens en in zijn geheel op te eisen,
  onverminderd de overige aan Biogoodz toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder
  ook de kosten van terugname van de producten en onverminderd het recht van Biogoodz om het aan haar verschuldigde te
  verrekenen met een eventuele schuld aan de wederpartij of vordering van de wederpartij op Biogoodz.

Artikel 8. Betalingen

 1. Betalingscondities worden met de wederpartij afzonderlijk overeengekomen. Indien geen separate afspraken zijn gemaakt, dienen
  facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, verrekening of compensatie en te worden betaald
  in de valuta vermeld op de factuur.
 2. In geval de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is die wederpartij zonder nadere
  ingebrekestelling in verzuim, en zijn alle vorderingen uit welke hoofde ook van Biogoodz op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 3. Vanaf de vervaldatum is de wederpartij aan Biogoodz per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt
  als een volledige maand, de wettelijke (handels)rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW over alle te late betalingen. Tevens is de
  wederpartij in dit geval de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door wederpartij te vergoeden kosten
  bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van € 40,00 en onverminderd het recht op
  vergoeding van de volledige kosten.
 4. Ieder bedrag dat van de wederpartij wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Biogoodz op de
  wederpartij mocht hebben, ten aanzien van welke Biogoodz niet een eigendomsvoorbehoud conform deze Voorwaarden heeft
  gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van de wederpartij wordt ontvangen allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel
  verschuldigde rente en kosten als bedoeld in dit artikel en vervolgens strekken tot voldoening van de opeisbare facturen.
 5. Indien Biogoodz op enig moment gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van de wederpartij, is Biogoodz gerechtigd niet
  (verder) te presteren en alvorens verder te presteren te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door de wederpartij bij
  vooruitbetaling worden voldaan, of dat de wederpartij deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van zijn
  betalingsverplichtingen als ook zijn overige verplichtingen.
 6. Biogoodz is gerechtigd een kredietlimiet vast te stellen. Bij overschrijding van deze kredietlimiet is Biogoodz gerechtigd
  overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel te handelen. Biogoodz kan een kredietlimiet met door haar vast te stellen bedragen
  wijzigen of reeds overeengekomen krediet alsnog intrekken.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Biogoodz blijft eigenaar van alle door Biogoodz verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de
  door Biogoodz krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
  behoeve van de wederpartij verricht of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens
  tekortschieten in de nakoming van een zodanige overeenkomst. Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij
  houder voor Biogoodz met de rechten en plichten van een bruiklener, doch draagt hij niettemin alle risico’s aan toepassing of gebruik
  van de zaken verbonden. Biogoodz blijft gedurende die tijd bevoegd om haar eigendommen te allen tijde tot zich te nemen, onder
  gehoudenheid eventuele reeds gedane betalingen naar billijkheid te verrekenen. Totdat de wederpartij de verschuldigde bedragen
  integraal aan Biogoodz heeft voldaan, blijft Biogoodz eigenaresse van de door haar verkochte zaken aan de wederpartij. Onder het
  verschuldigde dient in ieder geval te worden begrepen al hetgeen Biogoodz heeft te vorderen op grond van de overeenkomst met de
  wederpartij alsmede de schade die op enigerlei wijze verband houdt met de overeenkomst.
 2. Zolang het verschuldigde niet is voldaan, is Biogoodz te allen tijde bevoegd en is de wederpartij verplicht de zaken respectievelijk op te
  eisen dan wel af te geven.

Artikel 10. Overmacht

 1. Biogoodz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vertraging bij de verzending, of niet uitvoeren of vertraagde uitvoering van een
  order ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Biogoodz geen invloed kan
  uitoefenen, maar waardoor Biogoodz niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval maar niet
  uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen,
  oorlog, ongeregeldheden, stakingen, werkuitsluitingen, modelacties, pandemieën, niet nakoming door een toeleverancier en iedere
  andere oorzaak, die Biogoodz niet bij machte was te vermijden.
 2. Indien Biogoodz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
  haar verplichtingen kan voldoen, is Biogoodz gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
  gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de garantiebepalingen die de wederpartij jegens de producent van de goederen heeft of mocht hebben, sluit Biogoodz
  iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij of een derde uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder
  begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade, gederfde winst of geleden
  verlies, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Biogoodz, of diens werknemers
  en/of door Biogoodz ingeschakelde hulppersonen.
 2. De wederpartij is verplicht zich nauwkeurig te houden aan de gebruiksinstructies van Biogoodz of de producent. In het geval dat deze
  instructies niet worden opgevolgd, vervalt automatisch ieder recht op schadevergoeding.
 3. Biogoodz is niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor enigerlei veroorzaakte schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
  grove schuld van de zijde van Biogoodz. De aansprakelijkheid voor de schade is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de door
  Biogoodz aan de wederpartij geleverde zaken of producten waarop de schade betrekking heeft.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal en worden op eerste verzoek van de wederpartij kosteloos aan
  haar verstuurd. Bij de uitleg van deze Voorwaarden is de uitleg van de Nederlandse versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Biogoodz en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het
  Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
 3. Alle geschillen tussen Biogoodz en de wederpartij worden voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Biogoodz behoudt zich
  evenwel te allen tijde het recht voor een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de vestigingsplaats of woonplaats van de
  wederpartij.

Contactgegevens:
Biogoodz B.V.
Collse Heide 64
NL-5674 VN Nuenen

+31 40 295 19 05
KvK nummer 85845574
BTW: NL 8673 644 60 B01

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, op 10 06 2022